Site Loader

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetler bütünüdür. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vs) görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmektedir.

Üst yönetimin yapılandırılması

Süreçlerde standartlaşma sağlamak amacı ile şirketlerin tüm iç süreçleri için önemli kontrolleri içeren prosedürler yazılmaktadır.

İç kontrollerin iyileştirilmesi destek hizmeti

Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanmaktadır.

Yetki matrisinin / teşkilat yönergesinin oluşturulması

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir, aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekmektedir. Aile Anayasası, aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür. Aile Anayasası; işletmenin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını, işletmede “Aile Sahipliği”nin sürdürülmesini ve aile gücünün desteklenmesini hedeflemektedir.

Aile Anayasasının hazırlanması, aile içi önemli sorunların çıkmasını engellemeye ve çıktığında ne şekilde çözümleneceğine ilişkin yöntemlerin baştan belirlenmesine yardımcı olarak aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize, ailenin misyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız.

Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası tanımlanmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları konu başlıklarını içermektedir.

Ardıl planlaması, şirket yönetiminin gelecek nesillere devrinin planlanması hizmetidir. Araştırmalar aile şirketlerinin %35’inin ikinci kuşaklara ve yalnızca %15’inin üçüncü kuşaklara geçebildiğini göstermektedir. Şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak kritik önem taşımaktadır.

Şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak ve şirkete, aileye ve önemli yöneticilere etki edecek olan planı oluşturmak konusunda müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı oluşturulmakta, ardıl belirlenmekte ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.

Post Author: EPC Danışmanlık

Finans, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı